Welcome
Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong Kiên Giang. Khi truy cập, sử dụng website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.
I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Chấp thuận các điều kiện Sử dụng
Khi sử dụng Website của Superdong (sau đây gọi tắt là“Website”), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Superdong có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.
2. Tính chất của thông tin hiển thị
Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Superdong, về dịch vụ vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa, dịch vụ khách sạn, cũng như các dịch vụ khác do đối tác của Superdong về du lịch, lữ hành, … cung cấp (sau đây được gọi chung là “Nhà Cung Cấp”).
3. Chính sách bảo mật thông tin
Xem trong phần “Chính sách bảo mật thông tin khách hàng”
4. Liên kết đến Website khác
Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Superdong không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Superdong từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.
5. Liên kết từ Website khác
Superdong không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website.
6. Miễn trừ trách nhiệm
Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía superdong hay nhà cung cấp khác, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn. Superdong và các nhà cung cấp khác cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.
Khi truy cập vào website này, Quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Superdong, cùng với đối tác khác, viên chức, cán bộ quản lý và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc: (1) sử dụng các thông tin trên website này; (2) các truy cập kết nối từ website này;(3) đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khuyến mại của Superdong; (4) Superdong hay một nhà cung cấp nào đó có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp Superdong hay nhà cung cấp đó đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại; và (5) các hạn chế liên quan đến đặt chỗ trực tuyến mô tả tại đây.
Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.
7. Quyền sở hữu trí tuệ
Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Superdong và các nhà cung cấp là đối tác kinh doanh của Superdong. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Superdong và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: (1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và (3) mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Superdong và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được. Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai,
dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Superdong. Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại Website này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác và việc Quý khách sử dụng Website này không cho phép Quý khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu.
8. Điều chỉnh và sửa đổi
Superdong có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.
9. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp
Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

Đối tác